--------------------------------- ======================================

संपर्क

लेखकाचे नाव : विनायक सुभाष कदम (पत्रकार)

लेखकाचे शिक्षण : पत्रकारिता पदवी (तीन वर्षे)
पत्रकारितेचा अनुभव : ९ वर्षे ग्रामीण पत्रकारिता

वेबसाईट चे नाव : गर्दीतला आवाज www.garditalaawaj.com
ई-मेल : garditalaawaj@gmail.com
मोबाइल : ९६६५६५ ६७२३

पत्ता : मु. पो. लोढे, ता. तासगाव, जि. सांगली, ४१६३१२

लेखकाचे नाव : विनायक सुभाष कदम (पत्रकार)
लेखकाचे शिक्षण : पत्रकारिता पदवी (तीन वर्षे)
पत्रकारितेचा अनुभव : ९ वर्षे ग्रामीण पत्रकारिता
वेबसाईट चे नाव : गर्दीतला आवाज www.garditalaawaj.com
ई-मेल : garditalaawaj@gmail.com
मोबाइल : ९६६५६५ ६७२३

Contact Blog Author

Author Name : Vinayak Subhash Kadam (Journalist)

Author’s Education: Degree in Journalism (Three Years)

Journalism Experience: 9 years rural journalism.

Website Name: Voice of the Crowd www.garditalaawaj.com

E-mail : garditalaawaj@gmail.com

Mobile : 966565 6723

Address: Md. Po. Lohe, Tasgaon, Dist. Sangli, 416312