--------------------------------- ======================================

पिरनी:

पिरनी: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ उनाळी पाऊस ढासाळलं की रानातनी म्हिनतीला जुपी व्हायची. कुनाला उसाच, कुनाला, हाब्रेटच, कुनाला मकयाच, कुनाला बागायती कशाचं

Read more

वाळवांन:

वाळवांन: दिवाळीला करडं, सूर्यफूल आनी भूयमुगाच्या शेंगा घान्यावं न्हिऊन घागरीन त्याल निगायच.. विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ रोह्यण्याचा पाऊस खळ्या खांदून ताली

Read more

बांदावल्या पार्ट्या

बांदावल्या पार्ट्या विनायक कदम:९६६५६५६७२३ पूर्वी शेताभातातली मानसं निसर्गाशी समरस झाल्याली आसायची. निसर्ग बी ठरवूनच केल्यागत पाऊस, थंड, ऊन पाडायचा. निसर्गाचा

Read more

रानातलं खोपाट: 

रानातलं खोपाट:  विनायक कदम:९६६५६५६७२३  खोपाट मजी आताच्या पोरासनी कळायचं न्हाय. त्यासनी टेंट मारून राहयाचं म्हनून सांगाय लागलं. टेंट ही तशी

Read more

चिचनीचा पिरुवाला माळीमामा:

चिचनीचा पिरुवाला माळीमामा: विनायक कदम:९६६५६५६७२३ डोसक्याला पांडरी टूपी, पांडरा शर्ट, पांडरी इजार, लांबलचक वाढल्याल टूपीतन भायर येनार क्यास. गालावर दाडीच

Read more

देवराष्ट्रेच्या रवीच्या कलेच्या प्रेमात “टाटा” हायत

देवराष्ट्रेच्या रवीच्या कलेच्या प्रेमात “टाटा” हायत विनायक कदम:९६६५६५६७२३ सरकारी नोकऱ्यांसाठी पोरं दिवसरात्र येक कराल्यात. पोराला नुकरी नसलं तर ती जगण्यालायकच

Read more

आयुष्य उजळवनारा “खंदील”

आयुष्य उजळवनारा “खंदील” विनायक कदम:९६६५६५६६७२३ खंदील….! रस्ता चुकल्याल्या वाटसरूला वाट दाकवनारा, आंधाऱ्या रात्री रानात काम करणाऱ्या शेतकऱयाचा सोबती, रानातन पिक

Read more

बालम पाचेगावकर: आयुष्याचा तमाशा झालेला कलावंत

बालम पाचेगावकर: आयुष्याचा तमाशा झालेला कलावंत विनायक कदम: ९६६५६५६७२३ तमाशा जितपातूर गेला तीत पातूर बालम पाचेगावकर ही नाव म्हायती नसल आसा

Read more